Tuesday, 8 January 2013

Kemahiran Proses Sains : MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor

kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai.

Petunjuk:
* Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan

* Menggunakan nombor untuk merekodkan fenomena

* Membandingkan objek-objek menggunakan nombor

* Menggunakan alat dengan betul

* Mencatat bacaan dengan tepat

* Mencatat unit dengan betul

* Memilih dan menggunakan unit piawai dengan betul

* Membanding masa, jarak,luas dan isipadu denagn unit yang berkaitan

* Boleh mengenali pola dalam jadual-jadual nombor

* Menentukan kejituan ukuran tertentu

* Menggunakan skala dan menerangkan nisbah


No comments:

Post a Comment